HOME      CONTACT US      LOGIN

배관세척 전문기업 두손테크입니다.

사업분야 01     조회수 575
제목 암모니아수라인 세정공사
 (현장사진)                                                        (작업전 내시경 촬영)
 
 
 (배관 내부상태)
 
 

 (장비 연결중)
 
 
 
 
 
(세정 작업중)
 
 
 
 
 
 
(세정 작업 후)
  
 
 
 

카테고리 SR 펄스핑공법


상호명 : 두손테크 | 대표 : 박 영 중 | 주소 :  서울특별시 강남구 역삼로7길 7 DOOSON TECH(역삼동, 중앙빌딩3층) | 고객센터 : 1544-2656 | 팩스 : 031-762-2635
사업자등록번호 : 220-09-64877 | 이메일 : pyj0035@gmail.com | Copyright © doosontech All rights reserved.